Linky

Centrálny register spoločenských zvierat Komora veterinárnych lekárov SR Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat Sloboda zvierat
Štátna veterinárna a potravinová správa Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ÚKSÚP Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov ÚŠKVBL Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach